Ny organisation för SPUR-inspektion

Specialistutbildningen i hematologi har sedan 1998 inspekterats enligt SPUR-modellen. Flera kliniker som utbildar hematologer har bara inspekterats en gång och i vissa fall inte alls. Det är angeläget att öka inspektionsaktiviteten.

Enligt både gamla (SOSFS 2008:17) och nya (SOSFS 2015:8) föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring ska kliniker som utbildar ST-läkare granskas regelbundet genom externa inspektioner. Dessa har traditionellt genomförts av SPUR, som står för läkarförbundets SPecialistUtbildningsRåd. Det är inte angivet hur ofta detta ska ske men man rekommenderar en inspektion åtminstone vart femte år. 

Lipus, ett bolag helägt av Läkarförbundet har ansvaret för SPUR-inspektionerna. En inspektion tar vanligtvis 1 dag och faktureras till självkostnadspris plus moms. Inspektionen består av en digitaliserad enkätundersökning som sänds till alla ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer på den utbildningsenhet som skall inspekteras. Dessa enkäter sammanställs på Lipus och resultaten skickas till inspektörsteamet som skall besöka utbildningsenheten. Vid besöket kontrolleras att de formella kraven uppfylls. Patientunderlagets sammansättning och bredd samt kompetensen på utbildande läkare på arbetsplatsen bedöms. Resultaten sammanfattas i en skriftlig rapport. Innan slutrapporten publiceras skickas den för påseende till utbildningsenheten. Det viktigaste är att det slutomdöme som formuleras efter inspektionen innehåller förslag på förbättringar inom de delar av utbildningen som är bristfällig och att detta leder till förändringar.

Ansvaret för att beställa inspektioner ligger på respektive klinik. Detta görs genom att studierektor eller verksamhetschef kontaktar Lipus. Målet är givetvis att alla kliniker som utbildar hematologer inspekteras regelbundet, förslagsvis vart femte år. Det är bra om ST-läkare och handledare också stöter på om detta på sina respektive kliniker! Mera information finns på nätet och inspektion beställs via www.lipus.se.

Det kan tilläggas att SPUR-inspektioner i nya former har tillkommit. För det första har det gjorts några SPUR-inspektioner av medicinkliniker inklusive alla förekommande grenspecialiteter på samma gång. Detta går till så att två inspektörer gör en inspektion på plats och tittar på sådant som är gemensamt för alla ST-läkare på kliniken oberoende av grenspecialitet. Detta kompletteras sedan med att en SPUR-inspektör inom grenspecialiteten gör telefonintervjuer avseende det specifika vad gäller ST-utbildningen inom den specialiteten. För det andra har det gjorts några övergripande inspektioner av ett landstings samtliga ST-utbildningar och då ingår förstås även hematologiutbildningen. Det är flera landsting som har planer på sådana totalinspektioner. Kravet om extern inspektion gäller dock alla och i övriga landsting är det upp till den enskilda kliniken att se till att inspektioner genomförs.

Det går bra att kontakta undertecknad vid eventuella frågor. Vi är för närvarande 6 utbildade inspektörer och några ytterligare skulle behövas. Tacksam för förslag på nya inspektörer! Hematologer med några års erfarenhet efter specialistutbildningen är mycket lämpade för detta uppdrag.

Utbildade inspektörer:
Elena Holm, Malmö
Birgitta Lauri, Luleå
Berit Johansson, Borås, SPUR-samordnare
Franz Rommel, Linköping
Maria Strandberg, Sundsvall
Maria Åström, Örebro

Berit Johansson, SPUR-samordnare
berit.v.johansson(a)vgregion.se